27 juin 2012

Convocatòria per a acreditar-se en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

El dilluns passat, 25 de juny, es va publicar en el DOCV la RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

Segons el que s'indica en la resolució, aquesta acreditació facultarà el professorat (funcionaris de carrera, en pràctiques i interins dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’Ensenyança Secundària i de Professors Tècnics de Formació Professional) per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics en anglés, francés, alemany i italià en els programes d’educació plurilingüe que es desenvolupen en l’etapa d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, en els centres públics dependents de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, l’acreditació facultarà l’Administració educativa per a adjudicar destí definitiu en els procediments de provisió definitiva de llocs de treball als funcionaris de carrera quan els llocs de treball estiguen catalogats amb el perfil lingüístic corresponent, així com destí en comissió de servicis a funcionaris de carrera, destí provisional anual a funcionaris de carrera que no tinguen destí definitiu i destí provisional a funcionaris interins quan els llocs estiguen classificats amb el corresponent perfil lingüístic (...).

No haurà de participar en esta convocatòria el personal docent dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’Ensenyança Secundària, de les especialitats d’idiomes moderns, que es consideren acreditats automàticament en l’idioma respectiu.

Text complet en http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf

Aucun commentaire:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...